شعاع مورد نیاز برای پله گرد حول محور جوشی بسیار کمتر از انواع دیگر است به اینصورت که حداقل شعاع خارجی پله میبایست 75 سانتی متر باشد؛ بنابراین این مدل پله مناسب برای فضا های کوچک و یا استفاده از حداقل فضا مثل مغازه ها و استفاده جهت تردد به شاهنشین میباشد. برای اجرا پله گرد حول محور جوشی از لوله مرکزی با قطر 10 سانتی متر و ورق 4 میلی متر و برای کف پله ها پروفیل 30*20 مورد استفاده می شود.

وزن تقریبی هر متر ارتفاع پله دومحور باکس با شعاع خارجی 95 سانتی متر و عرض پله 90 سانتی متر؛ 65 کیلوگرم است. حدود قیمت اجرا این پله از 8 تا 10 میلیون تومان می باشد.