پله های مفصلی از شاسی و پروفیل تولید شده است. لوله های به کار رفته برای این پله لوله های صنعتی بوده و قطر 114 میلیمتر برای آن استفاده می شود. پله مفصلی ترکیبی از شاسی و پروفیل است. پروفیل به کار رفته برای این نوع پله ها 100*100 میلیمتر است. ضخامت پروفیل ها به میزان 3 میل در نظر گرفته می شود تا اجرای پله به درستی صورت بگیرد.

در واقع استاندارد اجرا برای این پله ها اهمیت زیادی دارد. دقت کنید که پله های مفصلی می بایست به واسطه لوله های صنعتی مخصوص تولید شود و قطعاً قطر 114میلیمتر انتخاب خوبی برای این پله ها محسوب می شود. نوع شاسی به کار رفته برای این پله ها باید کاملاً استاندارد و در یک موقعیت صحیح اجرا شود.